Moyo Pambuyo pa Imfa (Chichewa Article)

Shaddad Ibne Aus Rahmatullahi Alaihi akunena kuti, “Kupweteka kwa imfa ndi koopsa kuposa zowawa zonse zapadziko lapansi ndi tsiku lomaliza. Ndi zowawa kwambiri kuposa kuchekedwa pakati, kudula zidutswa ndi mipeni kapena kuphika mumphika. akufa adzauka m’manda ndi kukauza anthu za zowawa za imfa, palibe amene angasangalale ndi moyo uno; ndipo palibe amene akanatha kugona tulo tofa nato.

”Akuti Musa Alaihis Salaam atamwalira padziko lapansi ndikukumana ndi Allah Taala, adafunsidwa za zomwe adakumana nazo pa imfa yake.

Musa Alaihis Salaam, adayankha, “Ndinamva ngati ndikuwotchedwa wamoyo ngati mpheta yomwe yagwidwa m’lawi la moto, popanda kupatsidwa chifundo cha imfa”.

Aaisha Radhiyallu Anha akunena kuti: “Ikafika nthawi ya imfa, panali mbale yamadzi ili pambali pa Mtumiki (Swalla Allaahu ‘alayhi wa aalihi wa sallam) ndipo amaika manja ake m’madzimo ndikupukuta nawo nkhope yake, mobwerezabwereza, nati. ,

“O, Mulungu! Ndipatseni mpumulo pa imfa.”Hadhrat Umar Radhiyallu Anhu adafunsa Ka’b Radhiyallu Anhu za ululu wa imfa ndipo adayankha; “E, iwe Amir Ul-Mu’mineen! Zili ngati nthambi ya mtengo, yomwe yamera minga yonse, idakankhidwa m’thupi la munthu kotero kuti imangirira chiwalo chilichonse kenako nthambiyo izulidwe mwamphamvu. ndi zowawa za munthu wakufa, mu ululu wa imfa!

For the English translation please find the link below:

If The Dead Explained Death

0:00
0:00
Open chat
Assalamualykum