Ube Njengenyosi

1. Inyosi idla kuphela emithonjeni ehlanzekile nenempilo. Igcina kude nezinto ezinyanyekayo kanye nephunga. Ngokufanayo, ikholwa kufanele lidle kuphela kulokho okuhlanzekile nokunempilo.

  1. Inyosi ikhiqiza uju oluhlanzekile futhi olunempilo. Ngokufanayo, amazwi nezenzo zekholwa kufanele kube okuhle nokumsulwa kuphela.
  2. Inyosi ayiziphuli noma izichithe izimbali ehlezi phezu kwazo. Eqinisweni, iwavuthela ngokuthwala impova isuka kwenye imbali iye kwenye. Ngokufanayo, ikholwa kufanele libe mnene ekusebenzelaneni kwalo nendalo. Ukuziphatha kwakhe akufanele kubangele ukulimala noma ukuphazamiseka kwabanye. U-Ibn Atheer Rahimahullah wathi izinyosi zifana nomuntu ngezindlela eziningi: zihlakaniphile, azilimazi abanye, ziyafeza izithembiso, zizuzisa abanye, zaneliswa okuncane, zisebenza emini, azithandi. ukungcola, badla i-halaal, badla ezandleni zabo, futhi balalela umholi wabo. (Hayaatul Hayawaan)

U-Ibn Atheer Rahimahullah wathi izinyosi zifana nomuntu ngezindlela eziningi: zihlakaniphile, azilimazi abanye, ziyafeza izithembiso, zizuzisa abanye, zaneliswa okuncane, zisebenza emini, azithandi. ukungcola, badla i-halaal, badla ezandleni zabo, futhi balalela umholi wabo. (Hayaatul Hayawaan)

U-Ali Radhiyallahu Anhu uthe, “Phila phakathi kwabantu njengenyosi phakathi kwezinyoni. Yonke inyoni ibheka inyosi njengengelutho, kodwa ukube inyoni beyazi izibusiso inyosi ethwala esiswini sayo, le nyoni ibingeke iziphathe ▲ ngendlela eyenza ngayo. , xubana nabantu ngolimi lwakho nomzimba wakho kodwa uqhelelane nawo ngokwezenzo zakho nenhliziyo yakho. Umuntu uyovuna akuthungile futhi, ngosuku lukaQiyaamah, uyobe ekanye nalowo ayemthanda. “(Sunan Daarami)

For English translation access:

Be Like A Bee

0:00
0:00
Open chat
Assalamualykum